JSN ImageShow (Historie)

Uw foto's op www.menaldumdorp.nl ?

Documentatie Menaam

Verzameling foto’s en verhalen over mensen, gebouwen en gebeurtenissen uit Menaldum en directe omgeving.

Activiteiten:

  • Dorpswandelingen en film vertoning organiseren samen met Nij Statelân
  • Open dagen organiseren;
  • Vraagbaak voor jubilerende verenigingen;
  • Geschiedenis van oud inwoners uitzoeken;
  • Dorpswandelingen met oud inwoners organiseren.

Woont u ver weg dan kunt u de documenten en/of foto's inscannen op bijvoorbeeld 300 dpi. Bewaar deze als .jpg bestand en stuur die met een toelichting naar onderstaand email adres. Bijvoorbaat onze hartelijke dank.

Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar originele exemplaren.

buorsterfeart en kerk ca 1900

 

Informatie via ons contactformulier of telefonisch bij:

Oude foto’s, krantenknipsels etc. blijven welkom.
Anne Baarda tel: 0518-451885
Timen Dijkstra tel: 0518-451606
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga tel: 0518-452377

© 2004 - 2017 Documentatie Menaam


 

Ons werd de vraag gesteld wat de naam Menaldum betekende en hoe deze naam zich ontwikkelde in de loop der eeuwen en wat de juiste Friese naam was.

Om met het eerste te beginnen. Het voorste gedeelte is een persoonsnaam Meinwald een naam die herleid kan worden tot Meginwald wat machtige heerser/bestuurder betekend. Het laatste gedeelte “um” betekend heem(in het Fries hiem) of woonoord. Het woonoord van Meginwald. De naam komt voor het eerst voor in 1260 op een parochie lijst van het bisdom Utrecht.

In de loop der eeuwen werd de naam op de kaarten verschillend geschreven. In zestiende eeuw b.v. in 1556: Meijnaldu, 1559: Meijnaldum, 1568: Meynaldu. Op de kaart van de Menaldumer pastoor Sibrandus Leo in 1579: Mennam en op die van z'n zoon Leo in 1595: Terp Mennaem.
In de zeventiende eeuw ook weer de genoemde namen. Op de kaart van Pierius Winsemius uit 1622: Minnaem, op die van Schotanus 1664: Menaldum, in 1718 komt de huidige Friese naam op de kaart voor Menaam die in de achttiende eeuw vaker voorkomt, daarna is het Menaldum.

In de oude Friese spelling is het Menaem vandaar Menaem yn't Ljocht, in de nieuwe is het Menaam.

In de bibliotheek hebben wij een stand ingericht over de in 1968 opgerichte buurtvereniging. ”De Buurt”, die bestond uit een groot aantal straten aan de zuid-westkant van ons dorp. ('t War en omstreken.) De straatkaats wedstrijden die zij organiseerden waren een hele gebeurtenis, soms met opluistering van een draaimolen. Het is zeker de moeite waard om de fotoalbums die er liggen in te zien.

Foto’s, kranten knipsels etc. blijven welkom. U kunt ze ook inleveren in de bibliotheek.
Zie ook op de website www.menaldumdorp.nl

Anne Baarda. Tel:0518-451885
Timen Dijkstra.Tel :0518-451606

Op de foto deelnemers aan de Ouden van Dagentocht uit Menaldum de foto is uit de jaren 50. Waar de foto is genomen is ons niet bekend. Op de bus van Sijperda uit Oosterwierum zitten o.m. links dokter Berghuis en vierde van links chauffeur Sjouke Dirks de Vries. De Ouden van Dagentochten waren vroeger een hele gebeurtenis. 's Morgens vroeg reden de auto's af en aan om de 65 plussers van huis te halen.

De verzamelde stoet telde wel zo'n 35 auto's en een bus, die om 9.30 uur werden uitgezwaaid door kinderen en kleinkinderen en vele dorpsgenoten. Op de voorste auto hing een spandoek met de naam van de plaats waar de tocht vandaan kwam. 's Avonds werden ze dan met muziek van de de beide Menaldumer korpsen weer binnengehaald. Op het schoolplein van de openbare school aan de Greatebuorren werd dan een humoristisch dankwoord gesproken door Johannes Dijkstra in de volksmond Johannes Meliere genoemd. Tegen de huizen van de Greatebuorren hingen dan het ietwat licht beschonken duo lange Libbe Visser van de Wanserbuorren en Lytse Doeke de Vries van de Greatebuorren. Aan deze twee kon je dan zien dat het een zeer geslaagde dag was geweest!!!

Bij de foto in het septembernummer stond een verkeerde tekst, het was niet de meisjesver.”Dient de Heere” Maar het waren cursisten van een naaicursus deze kwamen uit Menaldum en Slappeterp. De vrouw links was niet mevr. De Hoest maar mevr. K. Bilkert uit Slappeterp.

Op 18 september hebben wij een rondleiding door Menaldum verzorgt voor de kerkenraad van de P.K.N gemeente uit Dronrijp e.o. welke gezien de reacties goed in de smaak viel.

De uitstalling over het stedenspel 80/81 is nog steeds in de bibliotheek te zien.

Foto’s en knipsels blijven welkom.

Anne Baarda tel: 0518-451885
Timen Dijkstra. tel : 0518-451606

Hierbij een foto van de vrouwenvereniging Maria Martha, genomen op de mieddyk in 1959.

 

Vrouwenvereniging Maria Martha op de Mieddyk te Menaldum.

v.l.n.r. vr. Neeltje Hofstra, vr. Boomsma, vr.Jan Nauta, Amerikaanse op bezoek in Menaldum, vr.Hinke Plantinga, vr.Jitske Dijkstra , vr.Janke Postma, vr.Janke Hoekstra, daarachter vr. Rens Plekkeringa, vr. Siep Meinema, vr.Gerrie Fokkema, vr.v/d Horn, vr. Wapke Baarda, vr.Berkenpas, vr. Eelkje v/d Wal. vr. Piertje Smits. vr.Berber Berkenpas. vr.Siep Fokkema.

In de bibliotheek is nu een stelling ingericht voor alle tot nu toe uitgegeven Menaem yn't Ljochten, vanaf 1965.die u aan de leestafel kunt inzien het geeft een mooi stukje geschiedenis van ons dorp weer. Ook is hier veel informatie over de gemeente Menaldumadeel te vinden.

Heeft u ook foto’s of kranten knipsels van Menaldum,gooi ze niet weg maar lever ze in bij de bibliotheek of onderstaande personen.

Anne Baarda.
Timen Dijkstra.

Op de foto staan de cursisten van een naaicursus. De foto is genomen voor het woongedeelte van het C.J.M.V. gebouw dat stond op de plek waar nu de parkeerplaats van de Weme is. De cursisten kwamen uit Menaldum en Slappeterp. De namen zijn ons niet allemaal bekend. De foto is genomen omstreeks 1950,mocht u ze weten dan graag even bericht. 

Foto’s en knipsels blijven welkom.
Zie ook www.menaldumdorp.nl

Anne Baarda tel: 0518-451885
Timen Dijkstra. tel : 0518-451606

Op bijgaande foto is de kiosk van Rienk.Feenstra te zien, deze stond tegenover de oude pastorie. Rienk verkocht daar sigaren en sigaretten de kiosk fungeerde soms ook als hangplek voor ouderen en had dus ook een sociale funktie. De bomen van het schilpaad liepen tot voorbij deze kiosk wat op deze foto nog te zien is. Wij kregen deze foto van zij dochter Geertje.

Kiosk Rienk Feenstra
Kiosk Rienk Feenstra aan het Skilpaed

 

Arie Berg bezorgde ons foto's van de vroegere knapen vereniging van hun verblijf in Gaasterland. En van mevr GerrieVisser -Grijpma foto's van diverse verenigingen en een feest op het sportterrein waarvoor dank.

Foto’s en knipsels blijven welkom.
Anne Baarda tel: 0518-451885
Timen Dijkstra. tel : 0518-451606

FotoMappen

IMG 1174Miedkamp ri A31 Small

Gemeente Menameradiel
menaldumadeel vlag
Logo Us Jier gemeente
2017 - Us Jier
Menameradiel

Weerstation Menaam

Het weer in Menaam
Weerstation Menaldum
het weer in Menaldum

 

Ga naar boven